Hvem vi er

Vi er seks psykologer med adresse i Nørregade 12, 4100 Ringsted.
Her kan du læse mere om hvem vi er

Torben Anbert

Uddannelse

 • Cand. Psych. fra Københavns Universitet 1984
 • Efteruddannelse i psykoterapi ved Institut for Klinisk Psykologi, KU
 • Autoriseret af Psykolognævnet
 • Godkendt af Dansk Psykologforening som Specialist og Supervisor i Psykoterapi og Psykotraumatologi
 • 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse fra OPU, København

Erfaringsbaggrund

Har arbejdet på behandlingscenter for unge med psykiske lidelser, på familiebehandlingscenter og på revalideringscenter. Har arbejdet med børne- og familiesagkyndig rådgivning i f.b.m. skilsmisser. Har arbejdet med organisering af krisepsykologisk beredskab og med organisationspsykologiske opgaver i større dansk virksomhed.

Underviser i klinisk psykologi på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Arbejdet som selvstændig psykolog siden 1998 med klinik i Ringsted.

Faglig tilgang

Grundlæggende en bred psykodynamisk og eksistentiel tilgang med inddragelse af andre relevante tilgange og metoder.

Kontakt Torben Anbert

Hvis du vil i kontakt med Torben Anbert, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

Jeg kan tilbyde tider i klinikken mandag – torsdag

Ventetider fremgår af sundhed.dk

Telefonnr.: 2878 0675

Send en kopi til min egen mail

Ulla Eckardt

Uddannelse

 • cand.psyk. Fra Københavns universitet 1983
 • kandidatstilling med klinisk træning ved Kas Nordvang, Børnepsykiatrisk afdeling
 • autoriseret af psykolognævnet
 • godkendt af dansk psykolognævn som specialist og supervisor i psykoterapi
 • 2-årig krops-og gestaltterapeutisk efteruddannelse
 • overenskomst med sygesikringen

Erfaringsbaggrund

 • arbejdet som klinisk psykolog indenfor det amtskommunale område (Socialtjenesten), indenfor børnepsykiatrien og på behandlingshjem.
 • Siden 1993 arbejdet som privatpraktiserende psykolog

Arbejdsområder

Psykoterapi med unge og voksne

Faglig tilgang

Min faglige tilgang er psykodynamisk og eksistentiel. Jeg anvender primært samtale som redskab til fordybelse og refleksion, og supplerer gerne med kognitive og kropsteraputiske metoder.

Jeg arbejder ud fra den antagelse at mennesker udvikler sig i samspil med andre. Således vil tilknytningen til andre ofte være et centralt tema i arbejdet.

Jeg arbejder med kortere eller længere forløb. Nogle klienter møder op med en klart formuleret problematik; andre møder op og har brug for mere tid til at indkredse en sådan.

I første samtale vil vi sammen prøve at indkredse problematikken og på baggrund heraf tilrettelægge et forløb.

Kontakt Ulla Eckardt

Hvis du vil i kontakt med Ulla Eckardt, så har du både mulighed for at ringe og skrive.
Jeg beder dog om at du ikke sender personfølsomme oplysninger som CPR-nr i mail.

Telefonnr.: 2721 9653

Jeg tager ikke imod nye patienter.

Ventetider fremgår af sundhed.dk

Send en kopi til min egen mail

Tina Hansen

Uddannelse

 • Cand. Psych. fra Københavns Universitet 2007
 • Autoriseret af psykolognævnet 2009

Efteruddannelse

 • PALS-vejleder uddannelse ved Socialstyrelsen 2011
 • Mindfulness uddannelse (MBCT) ved Kognitiv Center Fyn 2012
 • 1 årig mentaliseringsbaseret gruppeterapeutisk uddannelse (MBT-G) ved Institut for Gruppeanalyse 2014

Erfaringsbaggrund

Ansat i kommunalt regi siden 2007. Har som psykolog arbejdet med både børn, unge og voksne individuelt og i gruppe – med såvel terapi, rådgivning, undervisning og supervision. Jeg har desuden medvirket ved projektudvikling af en Anonym Ungerådgivning under Socialministeriet og har endvidere i en årrække udarbejdet forældrekompetenceundersøgelser.

Faglig tilgang

Jeg har erfaring med både korte, målrettede og fokuserede forløb samt længerevarende behandling og vil altid forsøge at tilpasse mit virke til den enkeltes ståsted og behov. Jeg har erfaring i arbejdet med en række forskellige problemstillinger, men brænder især for arbejdet med stress, angst og depressionsproblematikker, og inddrager i dette arbejde gerne elementer fra den kognitive tilgang, herunder mindfulness.

Kontakt Tina Hansen

Hvis du vil i kontakt med Tina Hansen, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

Telefonnr.: 4018 1518

Send en kopi til min egen mail

Lars Bo Jørgensen
 • Født 1954
 • Uddannet som cand.pæd.psych – 1996
 • Autoriseret af Psykolognævnet 1999
 • Specialist og supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening i Børnepsykologi (2003) og Psykoterapi (2005) og Supervision (2007) samt godkendt vejleder og supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Henvisning fra egen læge

Jeg modtager klienter der er henvist fra egen læge, da jeg har overenkomst med den Offentlige Sygesikring.
Derudover yder jeg supervision af psykiatriske bosteder, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier, sagsbehandlere og psykologer og læger under uddannelse.

Baggrund

Uddannet folkeskolelærer (1982) og har arbejdet med børn med særlige behov og senere som voksenunderviser og i socialpsykiatri i nogle år.
Jeg har været ansat i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og arbejdet i familieforvaltning.

Privatpraktiserende psykolog siden 2000 i Ringsted.

Har erfaring med kortere- og længerevarende psykoterapi med børn, unge og voksne – individuelt og i grupper.

Metode

Igennem årerne har jegspecialiseret mig indenfor relationsorienteret- og psykodynamisk terapi, mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og interpersonel terapi (IPT), Kortidsdynamisk terapi (ISTP) og kognitiv terapi (KBT).

I kortere forløb er det væsentligt at finde et fokus – en kerneproblematik.
Længerevarende terapi har den fordel, at gentagne og tilbagevendende vanskeligheder, kan undersøges og bearbejdes i et mere roligt tempo.
Ved den første samtale vil jeg spørge til aktuelle problemer og ikke mindst hvilken betydning de har i din hverdag. Ligeledes vil jeg i første samtale spørge til baggrund. På baggrund af denne samtale vil jeg give mit umiddelbare bud om, hvordan behandlingen kan tilrettelægges.
Mange har en forestilling om, at terapi handler om ens barndom som det centrale. Det kan det gøre, men ikke nødvendigvis. Barndomsoplevelser kan have en meget forskellig betydning i forhold til hvor man er henne i livet.

Børn, unge og familier

I arbejdet med børn og unge inddrages forældre altid. Ligeledes startes forløb op med denne målgruppe med to- tre afklarende samtaler med henblik på tilrettelæggelse af et realistisk behandlingsforløb.

Psykologiske undersøgelser af børn/voksne/familier – oftest i form af bestilte psykologiske undersøgelser af socialforvaltninger, jobcentre og bosteder.
Personlighedsundersøgelser består almindeligvis af;

 • kognitiv testning (intelligens)
 • personlighedsprøver med blandt andet Rorschach testning, spørgeskemaer o.l.
 • legeobservation af børn
 • forældre-barn samspil på baggrund af videooptagelser.
 • I undersøgelser af børn og forældre indgår ofte interview vedr. tilknytning. Jeg er uddannet i brug af CAI (Child Attachment Interview) og PDI (Parental Development Interview).

Gruppeterapi

Voksne:
Gruppen for voksne mødes i klinikken hver tirsdag fra kl. 17 – 18.30. Gruppen er for folk med forskellige problemstillinger (angst, depression, eksistentielle og sociale-relationelle problemstillinger). Inden gruppestart er der altid en – to indledende samtale(r).
Jeg er uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut, som er en treårig uddannelse.
download flyer her

Børne – og unge gruppe.
Sammen med speciallæge i børn- og unge psykiatri Elisabeth Zambach, som også har til huse i klinikken, laver vi gruppeforløb med børn og unge. Du kan downloade en flyer og læse mere om tilbuddet.

Andet

 • Jeg er tilknyttet Institut for Gruppeanalyse (IGA), København, som lærer og uddannelsesleder på den Gruppeanalytiske Psykoterapiuddannelse, som primært uddanner læger og psykologer i forbindelse med psykoterapeutisk efteruddannelse.
 • Jeg har været bestyrelsesmedlem gennem 6 år fra 2009- 2015 i IGA, som udover uddannelse i gruppeterapi har uddannelser og kurser i Organisationsudvikling, Mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G) og kurser i Kortidsdynamisk Gruppeterapi.
 • Tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Psykologforenings Kreds Vestsjællands Amt fra 2004 – 2010.
 • Er delegeret i EGATIN (European Group Analylic Training Institutes Network), som løbende arbejder med at koordinere og udvikle kompetencestandarder for psykoterapeuter.
 • Arbejder frivilligt med at lave optagelsesinterview med frivillige, som skal udsendes til et hospitalsprojekt i Masanga, Sierra Leone. (se www.masanga.dk) Her har jeg tillige undervist i Mental Health for sygeplejestuderende.

Medlemskaber

Kontakt Lars Bo Jørgensen

Hvis du vil i kontakt med Lars Bo Jørgensen, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

Telefonnr.: 2366 2390

Send en kopi til min egen mail

Nana Lüttge

Uddannelse

 • 1983 – Cand. psych. fra Københavns Universitet
 • 1989-1992 – Uddannelse i systemorienteret familieterapi
 • 1990 – Autoriseret af Dansk Psykologforening
 • 1995 – Autoriseret af Psykolognævnet
 • 1995 – Godkendt som specialist og supervisor i Psykoterapi
 • 2004 – Godkendt som specialist og supervisor i Børnepsykologi

Erfaringsbaggrund

 • 1984-1989 – Ansat som afdelingspsykolog ved Behandlingshjemmet Nebs Møllegård
 • 1989-1993 – Ansat som ledende psykolog samme sted
 • 1993-1995 – Deltidsansat konsulent i Storstøms Statsamt i.f.t. børne- og familiesagkyndig rådgivning i forældremyndigheds- og samværssager.
 • 1993 – dags dato – Privatpraktiserende psykolog

Faglig tilgang

Som specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, har jeg arbejdet i mange år med børn, unge og deres forældre. Desuden arbejder jeg med voksne, enten i form af målrettede samtaleforløb i.f.t. afgrænsede problemstillinger, eller egentlige psykoterapeutiske forløb. Metoder og faglige tilgange afhænger af problemstillingernes art og omfang.

I forhold til børn og unge har jeg i over 30 år arbejdet med børn og unge med forskellige former for følelsesmæssige vanskeligheder, eller svære livsomstændigheder. Nogle børn og unge har diagnoser, andre har det blot svært med forskellige ting i deres liv, vantrives, eller er forpinte, uden at årsagen nødvendigvis er afdækket. Der kan arbejdes med egentlig psykoterapi, eller samtaler i relation til konkrete, afgrænsede problemstillinger. Forældre inddrages altid i et samarbejde og der afholdes som regel en indledende opstartssamtale med de voksne alene, når der er tale om mindre børn. På børn- og ungeområdet har jeg desuden vedvarende arbejdet med supervision, konsulentfunktioner og behandlingskonferencer i.f.t. personale og ledelse på behandlingssteder, samt i.f.t. kommunale, regionale og private instanser, som arbejder med målgruppen.

I forhold til voksne klienter, arbejder jeg med kortere, eller længere forløb, som afstemmes efter den enkeltes behov. For nogle mennesker kan det være sådan, at de ikke ved præcist hvad de vil, når de henvender sig og hvor de gerne vil nå hen. Andre ved præcist hvad de har brug for, at få ud af et samtale- eller terapiforløb. Alle forløb indledes med en kortere afklaringsfase, så det videre forløb sker ud fra en fælles forståelse af problemstillingerne og hvilken form for hjælp, der er behov for.

Desuden arbejder jeg med supervision af psykologer i forbindelse med deres autorisationsforløb og specialistuddannelser indenfor mine egne specialer.

Kontakt Nana Lüttge

Hvis du vil i kontakt med Nana Lüttge, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

mail: nana@psyc.dk (eller brug mailformularen herunder)
Telefonnr.: 2048 2993

Send en kopi til min egen mail

Mette Hemming Schaarup

Uddannelse

 • Cand.pæd.psyk fra Danmarks Pædagogiske Universitet 2004
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2007
 • 2-årig basisuddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi fra Institut for Gruppeanalyse København 2013
 • Godkendt af Dansk Psykolog Forening som Specialist i klinisk psykologi/børnepsykologi 2015

Erfaringsbaggrund

Ansat som psykolog i kommunalt regi fra 2004 til 2016. Arbejdsområder: Psykoterapi med børn og voksne, krise- og traumebehandling, børnepsykologiske undersøgelser, legeterapi med børn, supervision af andre faggrupper samt særlig specialefunktion indenfor autisme og ADHD området.

Arbejdsområder

 • Psykoterapi med børn og unge
 • Legeterapi med børn
 • Psykoterapi med voksne
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Forældrekompetenceundersøgelser
 • Supervision af andre faggrupper individuelt og i grupper

Faglig tilgang

Min faglige tilgang er en psykodynamisk referenceramme. Herudover anvender jeg også en kognitiv adfærdsterapeutisk, kropsorienteret og neuroaffektiv tilgang.

Kontakt Mette Hemming Schaarup

Hvis du vil i kontakt med Mette Hemming Schaarup, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

Tlf.: 2623 7781

Send en kopi til min egen mail