psyc.dk

Kompetencer og arbejdsområder

Vores kompetencer dækker et bredt område fra almindelig psykologisk rådgivning til samtalebehandling, undersøgelser samt supervision og faglig konsultation.

Psykiske problemer kan være ledsaget af flere forskellige symptomer, der kan være svære at håndtere i dagligdagen. Der kan være tale om angst, stress, depression, spiseproblemer, søvnproblemer, tvangstanker eller samlivsproblemer. Oplevelsen af én selv og andre kan blive påvirket og samvær med andre kan blive vanskeligt.

Klik på et link herunder for at læse mere om hvad vi kan tilbyde.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe.

Psykologisk rådgivning adskiller sig fra både terapi og supervision, da der er tale om at få råd om et givent problem. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skilsmisse, afklaring af forældremyndighed, ens arbejdssituation eller anden eksistentiel ændring. Der vil hyppigt være tale om et forløb af kortere varighed. Der kan også være tale om rådgivning om, hvor man kan søge den rette hjælp.

Kontakt os for at få mere at vide om psykologisk rådgivning.

Med børn Psykologisk behandling af børn kan være af kortere eller længere varighed. Når børn går til psykolog arbejdes der – afhængigt af barnets alder og funktionsniveau – med samtale såvel som med leg og tegning. Der kan være tale om forløb med psykologsamtaler, hvor der arbejdes målrettet med afgrænsede problemstillinger. Der kan også være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb, hvor der arbejdes med mere dybtgående problemstillinger. I disse forløb fokuseres der p´å – over tid – at oparbejde en relation mellem barnet og psykologen, der kan bære et mere omfattende udviklingsarbejde igennem. Terapiens indhold er dét, barnet bringer op i ord eller handling. På grund af terapiforløbenes varighed og betydning for barnet, skal samarbejdet med forældre, eventuelt behandlingssted og kommunal samarbejdspartner afklares, før barnet møder psykologen. Med unge Psykoterapi til unge tager udgangspunkt i, at den unge selv har en oplevelse af vanskeligheder og den anvendte metode vil hyppigt være samtale. I arbejdet med den unge vil der ofte være tale om identitetsmæssige kriser, opstået i overgangen mellem barn og ung eller ung og voksen. Der er aktuelt tilbud om gruppeterapi til unge i klinikken. Med voksne Psykoterapi til voksne tager udgangspunkt i de vanskeligheder, den enkelte står i med sig selv og i relation til andre. Der fokuseres på udviklingspotentialer og mulige forandringer. I klinikken arbejdes der aktuelt på at etablere mulighed for gruppeterapi til voksne. Med par I samtalerne afdækkes parrets vanskeligheder og der fokuseres på kommunikationen mellem parterne med henblik på at få tydeliggjort de sagte og ikke sagte budskaber. Målet er, at parterne selv bliver i stand til at løse deres konflikter. Der arbejdes efter aftale med én eller to psykologer. Kontakt os for at få mere at vide om samtalebehandling og psykoterapi.

I forbindelse med traumatiske hændelser, tab af nærtstående eller andre voldsomme forandringer i livet kan det være meningsfuldt at få professionel støtte til bearbejdningen af det skete.

Hvis der er tale om en voldsom traumatiserende hændelse (ulykke, pludseligt dødsfald, overfald etc.) kan det være nyttigt at få hjælp til at rumme det skete, til at se på hvordan det griber ind i ens liv og til at tage stilling til, hvordan man kommer videre i livet. Måske opstår der en række eksistentielle spørgsmål omkring eget levede liv og om ens fremtid. Det samme kan selvfølgelig gælde i forbindelse med andre kriser og forandringer i livet.

Hvis der er tale om tab / dødsfald kan det være nyttigt både at få hjælp til at rumme sorgen, og til efterhånden at se på, hvordan ens fremtidige liv kan og skal forme sig. Nogle vil have brug for at dvæle længe ved sorgen, andre for at komme hurtigt videre. Det faglige råd vil være give plads til begge dele.

Kontakt os for at få mere at vide om krise- og sorgbearbejdning.

Psykologiske undersøgelser af børn og unge
Disse undersøgelser iværksættes hyppigst af offentlige myndigheder, mhp at få et bredt og nuanceret billede af personens vanskeligheder og ressourcer. Endvidere skitseres de tiltag, psykologen kan anbefale, at der iværksættes overfor personen for at sikre udviklingsmuligheder. Der anvendes forskellige psykologiske tests og samtale. Der er tale om en faglig anbefaling, mens den endelige beslutning træffes af de offentlige myndigheder. Psykologiske undersøgelser kan også iværksættes af fx forældre.

Samkvemsundersøgelser
Disse undersøgelser iværksættes af Statsforvaltningerne og sigter på, at give de statslige myndigheder bedre baggrund for at træffe afgørelser, der sikrer bedst muligt samkvem.

Samspilsundersøgelser
Disse undersøgelser iværksættes oftest af Socialforvaltningerne, fx i forbindelse med vurdering af samvær mellem anbragte børn og biologisk familie.

Kontakt os for at få mere at vide om hvilke undersøgelser vi kan tilbyde.

Vi arbejder med supervisionsopgaver og konsultation i forhold til enkeltpersoner og til grupper af forskellig størrelse. Der kan være tale om kortere forløb med et konkret fokus, eller længerevarende procesorienterede forløb.

Der arbejdes med sagssupervision, supervision af den professionelle rolle, samt supervision af, hvad arbejdet gør ved supervisanden. Dette afklares typisk med den enkelte eller med gruppernes ledelse, når et forløb påbegyndes, ligesom de nærmere mål for supervisionsforløbet præciseres.

Supervisionsopgaver udføres i forhold til

  • Psykologer i autorisations- og specialistuddannelsesforløb
  • Behandlingsinstitutioner i offentligt og privat regi
  • Skole- og daginstitutionspersonale
  • Personale og ledelses i socialpædagogisk opholdssteder
  • Professionelle plejefamilier
  • Personale i social – og distriktspsykiatrien
  • Kommunale sagsbehandlere
  • Ledere og mellemledere ansat i offentlig og privat regi

Kontakt os for at få mere at vide om supervision og faglig konsultation.

I forbindelse med voldsomme hændelser (vold, overfald, røveri, dødsfald etc.) på arbejdspladser har det mange steder vist sig nyttigt at samle de berørte medarbejdere med henblik på systematisk at få talt hændelsen igennem. Det giver medarbejdergruppen mulighed for at få ventileret og lyttet til hinandens tanker og reaktioner, samt få rådgivning om, hvordan den enkelte, gruppen og arbejdspladsen kan komme videre. En sådan gruppesamtale kaldes en Psykologisk Debriefing, ledes af en psykolog og afholdes med fordel få dage efter den skete hændelse.

Klinikken kan kontaktes, hvis vi ønskes til at forestå en Psykologisk Debriefing.

Gruppeterapi er en åben og fri samtale, hvor samspillet mellem deltagerne udnyttes i det terapeutiske arbejde. Der er ingen fast dagsorden og indholdet styres af de enkelte deltageres problemer og viden.

Gruppeterapi er en terapiform af længere-varende karakter, hvor man forpligter sig til et forløb på minimum 6 mdr. (ca. 20 gange). Det sikrer stabilitet og tryghed i gruppen og giver tid og rum til bearbejdelse af den enkeltes problemer.

Dynamisk gruppeterapi er evidensbaseret. Det betyder, at der er belæg for at det virker. Terapien er rettet mere mod bagvedliggende årsager end mod symptombehandling.

Teorigrundlaget stammer fra dynamisk korttids-gruppeterapi, gruppeanalyse, teorier om tilknytning og mentalisering.

En gruppe består typisk af 5-8 medlemmer, der mødes en gang om ugen.

I Gruppeterapi får deltagerne mulighed for at lære af hinandens erfaringer og mulighed for at arbejde direkte med relationer og kommunikation med andre mennesker.

Alle har tavhedspligt og ingen kan være i gruppe med nogen, de kender. Desuden har gruppens medlemmer ingen kontakt udenfor gruppen.

Deltagerne skal være klar til at

  • Tale om relevante ting fra eget liv.
  • Være åben og lyttende overfor de andre.

Gruppeterapeutens opgave er at lytte til samtalen og fremme gruppens forståelse af den enkelte deltagers reaktioner, følelser og tanker i forhold til andre og sig selv.

Opstart og deltagelse. Inden start er der en forsamtale, hvor vanskeligheder og baggrund afdækkes. Det giver mulighed for at blive klar over, om gruppeterapi er et relevant tilbud.

Praktiske informationer
Tid: Tirsdage Kl. 1 7.00 – 1 8.30
PRIS: KR. 1200,- pr. mdr.

Lars Bo Jørgensen.
Nørregade 12, 4100 Ringsted.
mail: lars@psyc.dk, tlf 2366 2390

Autoriseret psykolog, specialist og supervisorgodkendt i psykoterapi og uddannet gruppeanalytiker.